มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม จึงนำ​วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งนักศึกษาจะได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงานและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 323,680

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)

Bachelor of Arts (Tourism and MICE Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

Tourism and MICE Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)