สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงานและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

  • หลักสูตรที่รวมการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ตอบโจทย์ตลาดงานด้านวิชาชีพ
  • ความเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นสากล
  • เรียนทุกขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง BU Travel
  • เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง ได้รับประสบการณ์จริงระว่างฝึกงาน
  • มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว เช่น ททท. TCEB, EMA, H.I.S., JTB และอีกมากมาย
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
  • ได้ประสบการณ์จริง จัดทัวร์ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และได้ออกทริปเดินทางจริง
หลักสูตรที่รวมการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 328,180
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)

Bachelor of Arts (Tourism and MICE Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

Tourism and MICE Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณพิมพ์ชนก เพ็ญจภาค
Sale Operations
Golden Discovery Express Co.,Ltd.
คุณกัลยา ไชยพรพัฒนา
Reservation Supervisor
Diethem Travel Co.,Ltd.
คุณพนิตนันท์ พิบูลนิยม
Sale Operations
H.I.S Thailand Co.,Ltd.
คุณนนทชา ทองศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา