สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนิทรรศการ และการประชุม รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาในการแสวงหาประสบการณ์จากการฝึกงานและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

 • หลักสูตรที่รวมการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ตอบโจทย์ตลาดงานด้านวิชาชีพ
 • ความเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นสากล
 • เรียนทุกขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง BU Travel
 • เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง ได้รับประสบการณ์จริงระว่างฝึกงาน
 • มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว เช่น ททท. TCEB, EMA, H.I.S., JTB และอีกมากมาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
 • ได้ประสบการณ์จริง จัดทัวร์ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และได้ออกทริปเดินทางจริง
 • โครงการ TMCA ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ให้เด็กท่องเที่ยวที่อยากต่อยอดสู่อาชีพ Online Content Creator อาชีพใหม่มาแรง ด้วยการนำส่วนหนึ่งของวิชาจากคณะนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ให้เข้ากับเด็กการท่องเที่ยว เช่น Digital Media Narratives/ Celebrity and Influencer Branding / Blog and Vlog for Lifestyle/ Travel Program เป็นต้น ก้าวสู่สายงานอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างมั่นใจ อาชีพที่น่าสนใจ YouTuber/ Blogger/ Vlogger/ Content Creator/ Influencer/ Tourism Product Reviewer/ Tourism Media Creator/ Online Content Analyst/ Online Tourism Marketing และอีกมากมาย

 

อาชีพในอนาคต

มัคคุเทศก์
Tour Operator
Travel Agent
ช่างภาพท่องเที่ยว
Tailor Made Tourism Specialist 
DIY Specialist/ Trip Specialist
Tourism Designer
Online Seminar Organizer
Online Tourism Marketer
MICE Planner
ผู้จัดงานประชุมวิชาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO)
ผู้ดูแลการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Professional Exhibition Organizer : PEO)
Travel Blogger
Travel Youtuber
Travel Influencer
Metaverse Tour Guide 
Content Creator
Tourism Product Reviewer

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หากต้องศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

หลักสูตรที่รวมการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ ก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เทอมแรก 23,980
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 334,180
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)

Bachelor of Arts (Tourism and MICE Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

Tourism and MICE Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณพิมพ์ชนก เพ็ญจภาค
Sale Operations
Golden Discovery Express Co.,Ltd.
คุณกัลยา ไชยพรพัฒนา
Reservation Supervisor
Diethem Travel Co.,Ltd.
คุณพนิตนันท์ พิบูลนิยม
Sale Operations
H.I.S Thailand Co.,Ltd.
คุณนนทชา ทองศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา