มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาไทย

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไหน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีศิลปะ เป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบเสมอ เราจึงเน้นเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการใช้ภาษาไทยแบบเจาะลึกสำหรับงานธุรกิจและงานสื่อสารมวลชน รวมถึงการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์การเลือกใช้ภาษาสำหรับธุรกิจในหลากหลายอาชีพ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทักษะด้านภาษาไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย
เทอมแรก 41,980
ตลอดหลักสูตร 265,380

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

Bachelor of Arts (Thai)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาภาษาไทย

Thai


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)