สาขาวิชาภาษาไทย

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไหน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีศิลปะ เป็นปัจจัยสร้างความได้เปรียบเสมอ เราจึงเน้นเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรการใช้ภาษาไทยแบบเจาะลึกสำหรับงานธุรกิจและงานสื่อสารมวลชน รวมถึงการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์การเลือกใช้ภาษาสำหรับธุรกิจในหลากหลายอาชีพ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทักษะด้านภาษาไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทั้งผู้ประกอบการ ครู อาจารย์ และด้านสื่อสารมวลชน
  • มีอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาจากภาครัฐและเอกชน
  • มีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงและมีโอกาสในการทำงาน
  • ฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชี่ยวชาญการใช้ภาษาและสามารถประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย
เทอมแรก 42,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 265,380

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

Bachelor of Arts (Thai)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาภาษาไทย

Thai


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)