คณาจารย์ตัวจริงในวงการ
พร้อมถ่ายถอดความรู้อย่างเต็มที่
เพื่อเพิ่มทักษะในสายงานบริการ

  Faculty Members


ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณศุภวรรณ ตรีระรัตน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณธนวัฒน์ ชยุดดิษย์กุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Taro Amornched

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณอภิชา แย้มเกษร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณธัชพล ชุมดวง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ดร.นนทวรรณ ส่งเสริม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว