Job Opportunities

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว
  2. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจนำเที่ยว
  3. เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ
  4. นักบริหารการตลาดท่องเที่ยว
  5. เจ้าของธุรกิจโรงแรม
  6. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรม
  7. ผู้ประสานงานธุรกิจการจัดการประชุมและการจัดสัมมนา
  8. อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  9. ที่ปรึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
  10. ที่ปรึกษาธุรกิจการโรงแรม