Admission


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50*
2) ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสมัครภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ อาจเลือกสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หรือ teleconference กับคณะกรรมการสอบของหลักสูตร)
3) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ, ผู้สมัครจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า* ดังนี้: TOEFL 550 PBT (CBT: 213, IBT: 80) / IELTS: 6.5 / BU-EPT: C1
4) นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าหลักสูตรภาษาไทย ต้องผ่านการทดสอบทักษะ ภาษาไทยระดับ A (เทียบเท่า CU-TFL: http://www.sti.chula.ac.th/thai-test/non-native และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด*
5) ผู้สมัครต้องมีเป้าหมายและแผนของการศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร*
 หมายเหตุ: คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษ พื้นฐานด้านวิชาการ และประสบการณ์ของผู้สมัครประกอบการรับเข้าศึกษา

 

โดยมีแผนการศึกษาให้ผู้เรียนเลือกดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) 12 หน่วยกิต
ทร. 583  วิทยานิพนธ์
HT 583  Thesis

แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) 3 – 6 หน่วยกิต
ทร. 581 การค้นคว้าอิสระ 1 
HT 581 Independent Study I
ทร. 582 การค้นคว้าอิสระ 2
HT 582 Independent Study II

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่องจ้องแนบสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ
3) รูปถ่าย 1 นิ้ว (อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6) ผลสอบ TOEFL 550 PBT (CBT: 213, IBT:80) / IELTS: 6.5 / BU-EPT: C1 (สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรนานาชาติ)

 การศึกษาเป็นการเปิดโอกาส
ดังนั้นผู้ที่ใฝ่ศึกษา ย่อมใฝ่หาโอกาสที่ดีเข้าสู่ชีวิต
ทั้งโอกาสในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง
โอกาสในการสร้าง Connection ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
และโอกาสในการสร้างจุดแข็งของตนเอง
เพื่อพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต

 Tuition & Fees


หมายเหตุ

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์