คณาจารย์ตัวจริงในวงการ
พร้อมถ่ายถอดความรู้อย่างเต็มที่
เพื่อเพิ่มทักษะในสายงานบริการ

  Faculty Members


ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Quality Management in service industry
ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

คุณศุภวรรณ ตรีระรัตน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Mice Management
รองผู้อำนวยการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau)
 

คุณธนวัฒน์ ชยุดดิษย์กุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Cafe Management
Marketing Manager Peaberry Limited Thailand
3rd place from Thailand Brewer Cup Championship 2017

Taro Amornched

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

IT and Innovation Management
CEO & Co-founder at TakeMeTour
 

คุณอภิชา แย้มเกษร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Cafe Management
นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย
 

คุณธัชพล ชุมดวง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Food and Beverage Management
Head Chef & Partner แบรนดฺ์ชีสเค้ก LeTAo จากประเทศญี่ปุ่น