สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

มีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ พร้อมหลักประกันสู่สากลการเปิดประตูสู่อาเซียนนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

แต่สำหรับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เราคิดว่า นั่นเป็นเพียงประตูบานเล็กๆ ที่เปิดออกสู่โลกกว้าง เพราะเราบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานอันไพศาลระดับสากล และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้พร้อมแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้ เพื่อเสริมสร้างให้คุณมีจุดยืนที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และสร้างหลักประกันที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของไทยเจริญเติบโตในระดับสากลอย่างสง่างามและยั่งยืน 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว
  2. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจนำเที่ยว
  3. เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ
  4. นักบริหารการตลาดท่องเที่ยว
  5. เจ้าของธุรกิจโรงแรม
  6. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรม
  7. ผู้ประสานงานธุรกิจการจัดการประชุมและการจัดสัมมนา
  8. อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  9. ที่ปรึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
  10. ที่ปรึกษาธุรกิจการโรงแรม
แผน ก. วิทยานิพนธ์ 203,130 บาท
(เสาร์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 204,630 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)

Master of Arts (Hospitality and Tourism Industry Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

Master of Arts in Hospitality and Tourism Industry


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด