การฝึกงานและสหกิจศึกษา

  • เรียนกับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  • เน้นทฤษฎี การปฏิบัติจริงที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน และทักษะการบริการ
  • ครบทุกด้านในธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม
  • บ่มเพาะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
  • มีหลักสูตรควบปริญญา โครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ได้รับประสบการณ์จริง และเพิ่มโอกาสได้งานสูง

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2564, 10:27:29 น.