มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติคณะ

 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นชื่อใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่26 เมษายน 2556  ชื่อเดิม คือ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากแผนกภาษาอังกฤษและแผนกศิลปศาสตร์ ทั้งสองแผนกเป็นแผนกอิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2524

        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 9  ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณบดีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ลำดับรายชื่อคณบดีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ2524 – 2528
2อาจารย์ธัญญา สนิทวงศ์ก.พ. – มิ.ย. 2528
3ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร2528 – 2532
4ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี2532 – 2537
5ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์2537 – 2547
6รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา2547 – 2553
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย2553 – 2558
8อาจารย์อติภา อ่องเอี่ยมพ.ย. – ธ.ค. 2558
9ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล2558 – ปัจจุบัน
  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:37 น.