ประวัติคณะ

 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นชื่อใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่26 เมษายน 2556  ชื่อเดิม คือ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากแผนกภาษาอังกฤษและแผนกศิลปศาสตร์ ทั้งสองแผนกเป็นแผนกอิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2524

        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 11  ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณบดีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ลำดับ รายชื่อคณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ 2524 – 2528
2 อาจารย์ธัญญา สนิทวงศ์ ก.พ. – มิ.ย. 2528
3 ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร 2528 – 2532
4 ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี 2532 – 2537
5 ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์ 2537 – 2547
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 2547 – 2553
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย 2553 – 2558
8 อาจารย์อติภา อ่องเอี่ยม พ.ย. – ธ.ค. 2558
9 ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล 2559 – 2561
10 ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ 2561 – 2562
11 ดร.จิราพร เกิดชูชื่น  2562- 2564
12 อ.เจิมสุดา มานะกุล 2564-ปัจจุบัน
  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2564, 10:24:27 น.