จบแล้วทำงานอะไรดี

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านสติ ปัญญา ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย บัณฑิตของคณะมีโอกาสได้รับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการและบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สายการบิน การธนาคาร ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วงการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล องค์กรระหว่างประเทศ และงานอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

 

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวฯ 

บัณฑิตของสาขาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ และการประชุม สามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวประกอบอาชีพต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยวและบริษัทธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประสานงานธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดสัมมนานักการตลาดการท่องเที่ยวนักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจ  นำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และพนักงานและผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยานพาหนะ โรงแรม ร้านอาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

บัณฑิตของสาขาการจัดการการโรงแรมสามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการการโรงแรมประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เจ้าของกิจการในสาขาอาชีพโรงแรมและการปฏิบัติการด้านอาหาร พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม เชฟ ผู้รับจัดงานอีเว้นท์ นักจัดเลี้ยง นักจัดดอกไม้ บาริสต้า นักออกแบบตกแต่งอาหาร นักออกแบบรายการอาหาร พนักงานสปา เจ้าของธุรกิจสปาและความงาม นักสื่อสารทางการตลาด ผู้ให้ความรู้ในสาขาอาชีพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น

 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับภาคพื้น
 • พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น

 • บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมศุลกากร
 • กรมการขนส่งทางอากาศ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรนานาชาติ

Hotel and Restaurant Management 

 • Hotel Owner, Hotel Manager
 • Restaurant Owner, Restaurant Manager
 • Chef
 • Food Stylist, Caterer
 • Florist
 • Spa Manager
 • Event Planner

Culinary Arts and Design

 • Restaurant Owner
 • Food Stylist, Designer, Caterer
 • Chef
 • Food Consultant
 • CookingShow Host
 • Entrepreneur in food business
 • Cooking Instructor 

 

 • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 • อัพเดทล่าสุด : 14 มิถุนายน 2566, 20:00:46 น.