ศิษย์เก่า

คุณอศวรรฐน์ เกิดสังข์
นักวิเทศสัมพันธ์
กรมศุลกากร
คุณสุภากาญจน์ เจ้ะตี
Personal Assistant for BEO
Nescafé Nestlé (Thai) Ltd.
คุณวัฒนา อภิเรืองฤทธิ์
ติวเตอร์
Primo the education loft
สุธัญญา ชินไธสง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Inve (Thailand) Ltd.
คุณนนทชา ทองศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คุณพิชชาวดี วิเศษคงทน
Marketing Executive
Spicy Disc Co., Ltd.
คุณพนิตนันท์ พิบูลนิยม
Sale Operations
H.I.S Thailand Co.,Ltd.
คุณกัลยา ไชยพรพัฒนา
Reservation Supervisor
Diethem Travel Co.,Ltd.