ศิษย์เก่า

คุณธันว์ตรี ล่องประเสริฐ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Asia Atlantic Airlines
คุณขัตติยะ สามาลา
พนักงานภาคพื้น
สายการบินนกแอร์
คุณปวภณ ธรรมสิทธิ์โสภณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณจารุวรรณ จูเกษม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Oman Air
คุณพิสิฐ จิตรเสรีคำนวณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์
คุณวุฒินันท์ จุลเหลา
Passenger service agent
บริษัท Bangkok flight service
คุณจุฑามาศ นวลฉวี
Airport ambassador
สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณวิไลพร ภักดีโต
เจ้าหน้าที่แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ
British Council Thailand