ศิษย์เก่า

คุณชยากร ทวีแก้ว
I-Grad Management Trainee Holiday Inn
คุณญาณกร อภิราชกมล
Managing Director
บริษัท CREATE INTELLIGENCE จำกัด
คุณกนกวรรณ สุขสี
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
คุณดรัลรัตน์ ทองเจือ
Client Service Director
Communication One Co.,Ltd
คุณปิยะพันธุ์ วัชระนุกุล
อาจารย์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณเกษอนงค์ พิพัฒน์เพิ่มพูน
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)
คุณภูมิ บุญวุฒิกุล
Senior Account Sales Manager
JW Marriott Hotel