School of Law — Programs

Master of Laws

คณะนิติศาสตร์ — หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LAWS | คณะนิติศาสตร์

กฎหมายยุคใหม่ทันโลกได้เปรียบมากกว่า 

          มีทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ความรู้ไปทำงานจริงในองค์กรด้านต่างๆ ได้หลากหลาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ
 

1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องของกรอบ กติกา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้


2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการขับเคลื่อนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าที่มีรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันของสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมต่อไป

 

ครบทุกมิติ เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด 

          มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความทันสมัยของวิชาการและต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตอบรับความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

ช่วงการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

ชื่อปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws
คณะนิติศาสตร์
School of Law
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ผู้พิพากษา 
 • อัยการ
 • ทนายความเฉพาะทาง
 • ที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะทาง
 • นิติกรประจำหน่วยงานราชการ
 • นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • Mediator , Arbitrator
 • Paralegal
 • Patent and IP Lawyer
 • Corporate Lawyer
 • Financial analyst
 • Risk Manager
 • Contract Managers
 • Investment Consultant
 • Director of Human Resource
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
International Economic Law

International Business Law

Law of Electronic Transaction

Competition Law

Law of Business Enterprise

International Litigation, Arbitration and Alternative
Dispute Resolution

Law Related to Trade Preference System,
Anti-dumping Countervailing Duty and Safeguards
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์