หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเติบโตทางธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าเสรี ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ดังนั้นการศึกษากฎหมายในสาขาใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ

โดยแบ่งเป็น 3 วิชาเอก ดังนี้ 

1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กฎหมายธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายขั้นสูงได้ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายธุรกิจ

- เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันในการที่จะผลิตนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เป็นผู้มีความรู้และความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายธุรกิจ ซึ่งถือว่าสาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัยและยังขาดนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในประเทศไทย

- เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักกฎหมาย/นิติกร
นักวิชาการ
ผู้พิพากษา
อัยการ
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว


ชื่อปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

คณะนิติศาสตร์

School of Law

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master Of Laws


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด