เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?


“ถึงเวลาแล้วที่จะเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ครบทุกด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารจัดการองค์กร 
- กลยุทธ์การตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง และการหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
- การดำเนินธุรกิจประเภท Digital Platform 


ทักษะการบริหารจัดการ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานในทุกสาขาอาชีพ หลักสูตรที่สร้างวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ทางธุรกิจแบบสร้างสรรค์ตอบโจทย์การเติบโตของภาคธุรกิจ


✔️ เรียนเฉพาะวันเสาร์ เพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ และมีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 1.6 ปี สำหรับผู้ที่เรียนตามแผนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

✔️หลักสูตรมีคุณภาพได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย มุ่งสร้างวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ เนื้อหาในการเรียนการสอนที่เข้มข้น เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

✔️ มีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนารายวิชาด้านการตลาดยุคดิจิทัลให้ตอบโจทย์ทักษะที่ตลาดงานต้องการ เช่น
- Marketing Management 
- Information Technology for Business Management 
- International Business 


ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะด้าน 
- Digital marketing
- Creativity and Innovation in New Product Management
- Intelligent Marketing Communication
- Brand Communication in Marketing Investment 


✔️ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและมีประสบการณ์ทางธุรกิจ
อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและมีประสบการณ์ทางธุรกิจ พร้อมทีมอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในภาคธุรกิจต่างๆ เข้ามาร่วมสอน มีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง เพื่อเสริมทักษะและองค์ความรู้ 

✔️  มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนตามความถนัด มุ่งเน้นให้มีทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔️ มีคอร์สปรับพื้นฐาน เสริมพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ สถิติเพื่อการวิจัย การจัดการ บัญชี และเศรษฐศาสตร์

✔️ สถานที่เรียนมีความพร้อม เรียนที่ Main campus สถานที่กว้างขวาง สะดวกสบาย มีอุปกรณ์ครบเหมาะกับการเรียนการสอน การเดินทางสะดวกใกล้ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้เช่นกัน มีบริการรถที่หลากหลายที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรถของบริษัทขนส่งประจำทาง หรือรถตู้โดยสาร