การฝึกงานและสหกิจศึกษา

- นักศึกษามีโอกาสทํางานระหว่างเรียน นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในบริษัทชั้นนํา เป็นรูปแบบการเรียนนอกห้องเรียนจากการทํางานจริง ประสบการณ์จริง

- นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัทหรือธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยภายใต้โครงการสหกิจ หรือ Internship

- มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการฝึกงานในสถานการณ์จริง คณาจารย์ผู้สอนเล็งเห็นช่องทางการเสริมสร้างทักษะนักศึกษา ทางคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการบริษัทจำลองรีจอยซ์ ( Rejoice Simulated Company) ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 3 ซึ่งคณะบริหารธุรกิจกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานด้านวิชาชีพ (Professional Internship)โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่งประเทศไทย ( T.M.A.) การจัดตั้งบริษัทจำลองนี้ขึ้นทำให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบัติงานด้านการบริหารและการขายรวมทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและรับผิดชอบงานของตนเองได้อย่างดี

  • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2561, 15:31:55 น.