คณะบริหารธุรกิจ — Programs

Finance

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชา — สาขาวิชาการเงิน — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- เทคโนโลยีทางการเงิน
- ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการความเสี่ยง
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
- การเงินระหว่างประเทศ
- การจัดการระบบสารสนเทศทางการเงิน
- การเงินส่วนบุคคล
- การลงทุน
- การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
- การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที