จบแล้วทำงานอะไรดี

 

สาขาวิชาการจัดการ

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การวางนโยบายธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กร การควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การจัดระบบการทำงาน นักศึกษาจะมีความมั่นใจในตนเอง มีทักษะการเป็นผู้นำ ความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ เป็นที่ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน

 • งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร นักบริหาร นักธุรกิจ (ผู้จัดการการดำเนินงาน)
 • งานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม (ผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ ผู้ควบคุมคุณภาพ)
 • งานด้านที่ปรึกษาขององค์กร (นักวิเคราะห์ธุรกิจ)
 • นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ ทางด้านผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ (นวัตกร)
 • งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้ (นักวางแผนกลยุทธ์)

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาค่อนข้างเปิดกว้างและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะการเปิดเสรีทางการค้าที่ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมีเส้นทางในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการนำเข้าและส่งออก การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินและสินเชื่อระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  และเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจควบคู่กับการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออก นำเข้าขนส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

 • บริษัทนำเข้า-ส่งออก และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างไทย-จีน
 • การปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
 • ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
 • ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
 • เจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้าระหว่างไทย-จีน
 • นักเจรจาต่อรองธุรกิจ
 • พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพในสายงานโลจิสติกส์ได้ เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบการผลิตหรือการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Logistics Analyst) หรือรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

 

 

สาขาวิชาการตลาด

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาดจะมีความเข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และองค์การด้านสังคมต่าง ๆ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด เช่น การขาย การบริการ การบริหารผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบริหารศูนย์การค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงหน้าที่ของการจัดซื้อและการพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์

 

 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

 • นักบริหารเว็บไซต์ (Website manager)
 • นักบริหารจัดการการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content marketing manager)
 • นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing strategist)
 • นักจัดทำและคัดเลือกเนื้อหาดิจิตอล (Digital content editor/curator)
 • นักบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics manager)
 • นักวิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้า (Customer journey/experience)
 • นักบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer relationship manager)
 • Digital Marketing Executive/Planner Manager/CMO (นักการตลาดดิจิทัล)
 • นักออกแบบเนื้อหาและโฆษณาการตลาด (Digital Content Editor/CreatorDigital Content Strategist)
 • นักวิจัยการตลาด (Market Research Analyst)
 • นักสร้างแบรนด์ดิจิทัล/นักวางกลยุทธ์แบรนด์ดิจิทัล (Digital Brand Executive/Strategist/Manager/CBO)
 • นักวางแผนกลยุทธ์สื่อดิจิทัล (CRM Officer/Manager Event Creator/Manager Digital &Social Media Planner/Strategist)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า สายธุรกิจโฆษณาและสื่อดิจิทัล (AE/AM/AD)
 • นักวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลการตลาดและผู้บริโภค (Market &Consumer Data Scientist/Analyst)

 

 

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

 • นักวางแผนการเงิน
 • ที่ปรึกษาการลงทุน
 • ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • วาณิชธนากร
 • ผู้จัดการกองทุน

 

 

สาขาวิชาการเงิน

สามารถประกอบอาชีพด้านการเงินและการลงทุนในองค์กรภาครัฐและเอกชนได้หลากหลายตำแหน่งงาน อาทิ

 • พนักงานฝ่ายการเงิน
 • พนักงานบริหารสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสินเชื่อ
 • เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดพันธบัตร
 •  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินทรัพย์
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงบประมาณแผ่นดิน

 

 • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
 • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2561, 15:27:19 น.