แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการตลาดดิจิทัล(PR)

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
GE007 Art of Life 3 3
MK212 Marketing 3 3
DMK111 Essentials of Social Media & Digital Marketing 3 3
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
MA102 Business Mathematics 3 3
MG112 Management 3 3
DMK111 Essentials of Social Media & Digital Marketing
EN001 English for Everyday Communication
GE001 Thinking Skills for Learning
DMK121 Introduction to Digital Business 3 3
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication
MK212 Marketing
   รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication

3

3

GE006 Asia and the Global Community

3

3

EC201 Microeconomics

3

3

DMK201 Consumer Insights

3

3

AC200 Business Accounting

3

3

HR212 Human Resource Management

3

3

GE002 Citizenship and Social Dynamics

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN014 English for Exploring the World 3 3
EC202 Macroeconomics 3 3
FI212 Business Finance 3 3
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions 3 3
DMK311 Product and Brand Management 3 3
DMK312 Pricing and Budgeting Management 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
BA207 Statistical Analysis for Business Decisions
MG222 Entrepreneurship and Business Development
   รวม

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN331 Practical Business English 3 3
FI222 Business Finance 3 3
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
MG212 Production and Operations Management 3 3
DMK313 Digital Distribution Channels 3 3
DMK314 Integrated Marketing Communications Management 3 3
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN332 Professional Business English 3 3
LA102 Business Law 3 3
LA301 Taxation 3 3
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3 3
DMKXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3 3
DMKXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World
GE007 Art of Life
   รวม 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DMK331 Digital Marketing Internship 3
CO301 Pre-Cooperative Education (เลือกเสรี) 3
   รวม 3 3

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
MG424 Strategic Management 3 3
DMK411 Digital Planning and Analytics 3 3
DMK412 Digital Marketing research 3 3
DMK421 Seminar in digital Marketing 3 3
XXXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 3
DMKXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา
   รวม 15 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DMKXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3 3
DMKXXX วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา 3 3
XXXX Free Electives 1 Course 3 3
MG430 Cooperative Education
   รวม 9 9