คณะนิเทศศาสตร์ — Programs

Creative Branding

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์) — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- การจัดการคุณค่าแบรนด์ (Brand Equity Management)
- การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Branding)
- การออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design)
- กลยุทธ์ช่องทางการสื่อสารและสัมผัสแห่งแบรนด์ (Brand Channels and Sense Strategy)
- การสื่อสารแบรนด์ระดับโลก (Global Branding)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที