ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

วิสัยทัศน์

เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำที่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีทักษะและความพร้อมต่อการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นสากล และเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจและสังคมแบบเอเชีย
 

พันธกิจ

 • เป็นผู้ให้บริการด้านการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ในสาขาบริหารธุรกิจ
 • เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นในสาขาบริหารธุรกิจ
 • เป็นผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ
 • เป็นผู้สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
   

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 • เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
 • เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้บริการทางวิชาการโดยการจัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน ในการให้บริการทางสังคม
 • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
 • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
 • อัพเดทล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2561, 09:45:25 น.