หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงาน

 

สาขาวิชาการจัดการ

 • หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน
 • เน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)
 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการใช้กลยุทธ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 • มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น
 • เรียนกับผู้สอนจากแวดวงธุรกิจ
 • กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 • รู้จริง ฝึกจริง ทำจริง จากองค์กรต่างๆ ที่รับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน

 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 • เรียนรู้การทำธุรกิจ กับองค์กรระหว่างประเทศ
 • มีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลก เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิค ในกลุ่มประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา
 • มีวิชาที่ได้ลงมือทำจริง ได้อภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และการพยากรณ์โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • อาจารย์มีประสบการณ์การจากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบการณ์ในการทำงานและการ
  สอนมากมาย และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ 
 • มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเก็บประสบการณ์จากมืออาชีพ
 • ใช้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจในการเรียนการสอน
 • เรียนกับวิทยากรและนักธุรกิจชื่อดังที่จะมาแชร์เรื่องราว กลยุทธ์ และประสบการณ์ตรงกันถึงในห้องเรียน
 • มีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใช้โปรแกรมสถิติและครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

 • หลักสูตรทันสมัย เน้นให้ได้ลงมือทำ เพื่อเกิดประสบการณ์จริง
 • เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนในเชิงเจาะลึก
 • ฝึกปฏิบัติธุรกิจจริงในประเทศจีน 
 • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ
 • ได้ฝึกสัมมนากับวิชาสัมมนาธุรกิจจีน เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ มาฝึกการอภิปรายและการเเสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญได้อย่างมีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพ
 • สามารถทำงานได้หลากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน องค์กรรัฐ  ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หรือจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้ เพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจไปยังประเทศจีน

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • หลักสูตรทันสมัย เรียนตั้งแต่พื้นฐานการบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์
 • มีการเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสมาคมTACBA และ TIFFA เพื่อเป็นใบเบิกทางการเข้าทำงานด้านโลจิสติกส์
 • มีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น TIFFA, Kerry Express, DHL และอีกมากมาย
 • มีโอกาสได้งานทั้งในและต่างประเทศในอัตราเงินเดือนสูง
 • สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

 

 

สาขาวิชาการตลาด

 • สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง
 • มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมาย
 • ทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

 • หลักสูตรแห่งแรกที่ได้มาตรฐาน เจาะลึกการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
 • มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
 • ฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1
 • เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและวิทยากรชื่อดัง
 • เรียนรู้ได้ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา บนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทํางานจริง
 • บรรยากาศการเรียน เปิดกว้าง ให้อิสระสร้างการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิดกันเป็นทีม
 • สร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networking

 

 

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

 • หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในไทย แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ( Financial and Investment Planning)  หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุมการเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก  
 • หลักสูตรที่มีความเป็นสากล เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างครบวงจร มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทำงานในระดับสากลได้
 • ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน สามารถสอบ CFP ได้ทันที เมื่อเรียนจบ โดยหลักสูตรนี้ได้เอาเนื้อหาของการอบรมรวบรวมไว้ในหลักสูตร หลังจากเรียนจบสามารถสอบ CFP ได้ทันทีโดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
 • ฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารชั้นนำต่างๆ นกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง
 • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและฝึกงาน
 • ได้ฝึกเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เสริมทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เพราะทักษะที่ดีช่วยสร้างความสำเร็จในสายอาชีพได้
 • เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน

 

 

สาขาวิชาการเงิน

 • เรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง
 • มีพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท, ธนาคารกรุงเทพ, เมืองไทยประกันชีวิต และอีกมากมาย
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะแนะนำรุ่นน้องในการเรียนรู้และการได้งานทำ                                                   
 • กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม โครงการฝึกงาน Young Corporate Financial Officer โครงการศึกษาดูงาน
 • โครงการติวสอบ IC (Invesment Consultant)
 • สามารถต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ

 

 • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
 • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2561, 16:37:27 น.