อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและมีประสบการณ์ทางธุรกิจ พร้อมทีมอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมสอน และมีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง พร้อมให้ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน

  Faculty Members


ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว

อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี

อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์

อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต