Job Opportunities

- ผู้บริหารในส่วนงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
- นักวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
- ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจให้แก่องค์กรต่างๆ
- ที่ปรึกษาอิสระด้านการเขียนโครงการธุรกิจเพื่อขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงิน
- ผู้วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆ 
- นักวิจัยด้านธุรกิจ