Admission

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)


วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคมถึงธันวาคม    
ภาคการศึกษาที่ 2:  มกราคมถึงพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน:  มิถุนายนถึงกรกฎาคม

  Tuition & Fees


หมายเหตุ

สาขาบริหารธุรกิจ


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์