Admission

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐาน

 

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)


วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคมถึงธันวาคม    
ภาคการศึกษาที่ 2:  มกราคมถึงพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน:  มิถุนายนถึงกรกฎาคม

  Tuition & Fees

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข. (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 3หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)

หมายเหตุ

สาขาบริหารธุรกิจ


แผน ก. วิทยานิพนธ์
เทอมที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 62,280 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 1 วิชา) : 66,980 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 2 วิชา) : 70,980 บาท

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
เทอมที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 62,280 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 1 วิชา) : 66,980 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 2 วิชา) : 70,980 บาท