ศิษย์เก่า

คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด
คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
คุณพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
คุณรดา ศิริมะณีวัฒนา
นักแสดง
คุณธันยพร ศิริวัฒนโชค
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณอนุชา ศิวิลัยกุล
เจ้าของธุรกิจ
สวนอาหารเอกโอชา
คุณวีรยุทธ์ อนุจิตรอนันต์
General Manager
Unitron Group