ผลงานนักศึกษา/รางวัล

ทีม Lamp Think คว้า 3 รางวัล

ทีม Lamp Think คว้า 3 รางวัล ได้แก้ รางวัลการนำเสนอโครงการดีเด่น รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลบูธดีเด่น รองชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาชุมชนกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

 

รางวัลชนะเลิศที่ 1และ 2 ในการแข่งขัน

นักศึกษาโครงการนักศึกษาดีเด่น (Outstanding Student Program: OSP) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ยกทีมคว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1และ 2 ในการแข่งขัน Competition (Marketing Research/Survey) ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อย” (Successful Subscription Factors of Financial Information Service in Retail Market)

 

รางวัลจากการประกวดแผนสร้างแบรนด์ธุรกิจ

น.ส.กมลวรรณ กิตติบัณฑร น.ส.รุ่งฟ้า ตันติพิสิทธิ์ และนายณภทรพงษ์ ไวยนิกี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ตราสินค้า Take a Knot โครงการ CEMP รุ่นที่ 5 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดแผนสร้างแบรนด์ธุรกิจ

ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น

นางสาวฉนัจตา สุทธิวรวิทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นของเขตคลองเตย ประจำปี 2556 สาขาการศึกษาและวิชาการ จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย