โอกาสในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการตลาดจะมีความเข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรของรัฐ และองค์การด้านสังคมต่าง ๆ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาด เช่น การขาย การบริการ การบริหารผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบริหารศูนย์การค้า ลูกค้าสัมพันธ์ การวิจัยการตลาด การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงหน้าที่ของการจัดซื้อและการพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์