แผนการศึกษา (Degree Plan)

ภาควิชาโลจิสติกส์

ภาคปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

MK212

Marketing

3

MA102

Business Mathematics

3

LA102

Business Law

3

  รวม

18

ภาคเรียนที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AC200

Business Accounting

3

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

3

EN002

English for Social Communication

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

MG112

Management

3

EN001

English for Everyday Communication

GE001

Thinking Skills for Learning

GE002

Citizenship and Social Dynamics

MA102

Business Mathematics

MK212

Marketing

  รวม

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AC200

Business Accounting

EN002

English for Social Communication

  รวม

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC201

Microeconomics

3

EN003

English for Global Communication

3

FI212

Business Finance

3

HR212

Human Resource Management

3

LM311

Logistics and Supply Chain Management

3

MG212

Production and Operations Management

3

GE006

Asia and the Global Community

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

  รวม

21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC202

Macroeconomics

3

EN014

English for Exploring the World

3

FI222

Managerial Accounting

3

LM312

Procurement Management

3

GE005

Creative Leadership Skills

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

MG222

Entrepreneurship and Business Development

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

GE006

Asia and the Global Community

LA102

Business Law

  รวม

21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

MG222

Entrepreneurship and Business Development

  รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN331

Practical Business English

3

LM313

Inventory and Warehouse Management

3

LM324

Transportation Management

3

LM411

Information Technology for Logistics

3

GE005

Creative Leadership Skills

XXXX

Major Elective 1 Course*

3

  รวม

15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN332

Professional Business English

3

LA301

Taxation

3

LM322

International Trade and Logistics

3

LM325

Distribution Management

3

XXXX

Free Elective 1 course

3

  รวม

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

LM413

Logistics Management Internship

3

  รวม

3

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MG424

Strategic Management

3

GE008

Health and Wellness for Life

HR417

Business Professional Skills

3

LM412

Logistics and Supply Chain Strategy

3

XXXX

Major Elective 1 course*

3

  รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

LM421

Seminar in Logistics Management

3

XXXX

Major Elective 1 course*

3

XXXX

Major Electives 1 Course

3

XXXX

Free Elective 1 Course

3

  รวม

12