รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุ ยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น
โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี
บช. 200
AC 200
การบัญชีธุรกิจ
Business Accounting
3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ศศ.201
EC 201
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3
ศศ.202
EC 202
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3
กลุ่มวิชากฎหมาย
กม. 102
LA 102
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
กม. 301
LA 301
การภาษีอากร
Taxation
3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102
MA 102
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
3
บธ. 207
BA 207
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions
3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 112
MG 112
การจัดการ
Managementฟ
3
กง. 212
FI 212
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
กง. 222
FI  222
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3
ตล. 212
MK 212
การตลาด 
Marketing
3
บม. 212
HR 212
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3
จก. 212
MG 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management
3
จก. 222
MG 222
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3
จก. 424
MG 424
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3*
กลุ่มวิชาภาษา
อก. 014
EN 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
English for Exploring the World
3
อก. 331
EN 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
3
อก. 332
EN 332
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
กล. 311
LM 311
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3
กล. 312
LM 312
การจัดการการจัดหา
Procurement Management
3
กล. 313
LM 313
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
3
กล. 322
LM 322
การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Trade and Logistics
3
กล. 324
LM 324
การจัดการการขนส่ง
Transportation Management
3
กล. 325
LM 325
การจัดการการกระจายสินค้า
Distribution Management
3
กล. 411
LM 411
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
3 *
กล. 412
LM 412
กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Strategy
3 *
กล. 413
LM413
การฝึกงานทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management Internship
3
กล. 421
LM 421
สัมมนาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
Seminar in Logistics Management
3 *
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มการจัดการจัดโลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ และให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่ม
กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรม
กล. 416
LM 416
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Methods for Logistics Management
3
กล. 422
LM 422
การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจิสติกส์
Insurance for Logistics Operations
3
กล. 423
LM 423
การออกแบบและการดำเนินงานคลังสินค้า
Warehouse Design and Operations
3
กล. 424
LM 424
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง
Transport Safety and Environment
3
กล. 425
LM 425
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
Material Handling and Packaging
3
กล. 427
LM 427
กฎหมายเพื่อโลจิสติกส์
Legal Aspects for Logistics
3
กล. 428
LM 428
การตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์
Strategic Location Decisions
3
กล. 431
LM 431
ประสบการณ์โลจิสติกส์
Logistics Experience
3
กล. 432
LM 432
การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์
Logistics Research
3
กล. 441
LM 441
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
Current Issues in Logistics Management
3
กล. 443
LM 443
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
3
กล. 444
LM 444
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain Management
3
กล. 445
LM 445
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน
Performance Measurement in Supply Chain
3
กล 446
LM 446
การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Business Analysis and Planning for Logistics and Supply Chain Management
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
จก. 430
MG 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9
บม. 417
HR 417
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
3*
กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
กล. 323
LM 323
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
Export-Import Management
3
กล. 414
LM 414
การพยากรณ์ความต้องการและยอดขาย
Demand and Sale Forecasting
3
กล. 417
LM 417
การจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า
Supplier Relationship Management
3
กล. 422
LM 422
การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจิสติกส์
Insurance for Logistics Operations
3
กล. 426
LM 426
การจัดการการบริการโลจิสติกส์
Logistics Service Management
3
กล. 427
LM 427
กฎหมายเพื่อโลจิสติกส์
Legal Aspects for Logistics
3
กล. 431
LM 431
ประสบการณ์โลจิสติกส์
Logistics Experience
3
กล. 432
LM 432
การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์
Logistics Research
3;
กล. 433
LM 433
การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล
Port and Terminal Management
3
กล. 435
LM 435
การจัดการการขนส่งทางอากาศ
Air Transportation Management
3
กล. 441
LM 441
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
Current Issues in Logistics Management
3
กล. 443
LM 443
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
3
กล. 444
LM 444
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
English for Logistics and Supply Chain Management
3
กล. 446
LM 446
การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Business Analysis and Planning for Logistics and Supply Chain Management
3
กล. 447
LM 447
การจัดการการขนส่งต่อเนื่อง
Multimodal Transportation Management
3
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
จก. 430
MG 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9
บม. 417
HR 417
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
3*
*หมายเหตุ รายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต