โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

(Bachelor of Business Administration Program in Financial and Investment Planning )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การวางแผนการเงินและการลงทุน)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.B.A. (Financial and Investment Planning)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   96 หน่วยกิต
    วิชาแกน 51  หน่วยกิต
    วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 36  หน่วยกิต
    วิชาเฉพาะด้าน-เลือก  9  หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต