แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001

English for Everyday Communication

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

3

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

3

3

MK212

Marketing

3

3

MA102

Business Mathematics

3

3

LA102

Business Law

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

3

3

AC200

Business Accounting

3

3

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

3

3

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

3

GE004

Technology and Innovation in the Future World

3

3

MG112

Management

3

3

EN001

English for Everyday Communication

GE003

Cultivating Entrepreneurial Mindset

GE004

Technology and Innovation in the Future World

MK212

Marketing

MA102

Business Mathematics

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN002

English for Social Communication

AC202

Principles of Accounting II

  รวม

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN003

English for Global Communication

3

3

HR212

Human Resource Management

3

3

MG212

Production and Operations Management

3

3

EC201

Microeconomics

3

3

FI212

Business Finance

3

3

GE001

Thinking Skills for Learning

GE006

Asia and the Global Community

3

3

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN014

English for Exploring the World

3

3

EC202

Macroeconomics

3

3

FI222

Managerial Accounting

3

3

GE005

Creative Leadership Skills

3

3

GE008

Health and Wellness for Life

3

3

MG222

Entrepreneurship and Business Development

3

3

GE005

Creative Leadership Skills

GE008

Health and Wellness for Life

LA102

Business Law

  รวม

18

18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

MG222

Entrepreneurship and Business Development

BA207

Statistical Analysis for Business Decisions

  รวม

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN331

Practical Business English

3

3

IB321

International Business Management

3

3

IB421

International Economics and Trade Policies

3

3

XXX01

Free Electives 1 Course

3

3

XXX02

Free Electives 1 Course

3

3

CO301

Pre-Cooperative Education

3

GE002

Citizenship and Social Dynamics

  รวม

15

18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

LA301

Taxation

3

3

EN332

Professional Business English

3

3

IB322

International Financial Management

3

3

IB323

International Marketing Strategies

3

3

IB324

Cross Cultural Organization Management

3

3

IBX01

Major Electives 1 Course

3

XXX02

Free Electives 1 Course

  รวม

18

15

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

IB430

International Human Resource Management

3

IB439

Technology for International Business Management

3

  รวม

6

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

HR417

Business Professional Skills

3

3

IB422

International Business Research

3

3

IB423

Seminar in International Business management

3

IB426

International Supply Chain and Logistics Management

3

3

MG424

Strategic Management and Business Policy

3

3

XXXX

Major Electives 1 Course

3

GE006

Asia and the Global Community

  รวม

15

15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

IB423

Seminar in International Business Management

3

IB430

International Human Resource Management

3

IB439

Technology for International Business Management

3

XXXX

Major Electives 1 course

3

XXXX

Major Electives 1 course

3

MG430

Cooperative Education

9

  รวม

15

9