รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี
บช. 200
AC 200
การบัญชีธุรกิจ
Business Accounting
3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ศศ.201
EC 201
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3
ศศ.202
EC 202
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3
กลุ่มวิชากฎหมาย
กม. 102
LA 102
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3
กม. 301
LA 301
การภาษีอากร
Taxation
3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102
MA 102
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
3
บธ. 207
BA 207
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions
3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 112
MG 112
การจัดการ
Managementฟ
3
กง. 212
FI 212
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3
กง. 222
FI  222
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
3
ตล. 212
MK 212
การตลาด 
Marketing
3
บม. 212
HR 212
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3
จก. 212
MG 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management
3
จก. 222
MG 222
การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
3
จก. 424
MG 424
การบริหารเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3
กลุ่มวิชาภาษา
อก. 014
EN 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก
English for Exploring the World
3
อก. 331
EN 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
3
อก. 332
EN 332
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (30 หน่วยกิต)
ตลด. 111
DMK 111
หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
Essentials of Social Media & Digital Marketing
3
ตลด. 121
DMK 121
ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Business
3
ตลด. 201
DMK 201
การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Insights
3
ตลด. 311
DMK 311
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
Product and Brand Management
3
ตลด. 312
DMK 312
การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ
Pricing and Budgeting Management
3
ตลด. 313
DMK 313
ช่องทางการกระจายการตลาดดิจิทัล
Digital Distribution Channels
3
ตลด. 314
DMK 314
การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Management
3
ตลด. 411
DMK 411
การวางแผนและวิเคราะห์ทางดิจิทัล
Digital Planning and Analytics
3
ตลด. 412
DMK 412
วิจัยการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Research
3
ตลด. 421
DMK 421
สัมมนาการตลาดดิจิทัล
Seminar in Digital Marketing
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)
ตลด. 321
DMK 321
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Strategies
3
ตลด. 322
DMK 322
การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Content and Design
3
ตลด. 323
DMK 323
เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Tools and Techniques
3
ตลด. 324
DMK 324
การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย
Mobile Marketing
3
ตลด 325
DMK 325
นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล
Creative Digital Innovation
3
  ตลด.326
DMK 326
การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา
 Advertising and Media Management
3
ตลด. 327
DMK 327
การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล
 Digital Marketing Campaign Design
3
ตลด. 331
DMK 331
การฝึกงานทางด้านการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Internship
3
ตลด. 415
DMK 415
ประเด็นสำคัญทางการตลาดดิจิทัล
Current Issues in Digital Marketing
3
ตลด. 418
DMK 418
การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Marketing
3
ตลด. 422
DMK 422
การประยุกต์เครื่องมือค้นหาทางการตลาด
Applied Search Marketing
3
 ตลด. 423
 DMK 423
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3
 สศ. 301
 CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
จก. 430
 MG 430
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
9
 บม. 417
 HR 417
ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต