คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Facilities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — ห้องปฏิบัติการ — ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ( iLab )
ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ( iLab )
Software Developer Incubation Center สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ค้นพบความชอบก่อนการเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัดในปีที่ 3 และ 4 มีโซนห้องประชุม พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac ให้นักศึกษาใช้ในการพัฒนาผลงาน รวมถึงจอทีวี LCD สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม