สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

Master of Management in Entrepreneurship (M.M.E)

หลักสูตรปริญญาโทของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่แท้จริง และสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ Startup โดยมีนักลงทุนมาร่วมเงินลงทุน อีกทั้งทางหลักสูตรยังมียังมีวิทยากรจาก Crowdfunding หรือการระดมทุนจากคนทั่วไป รวมถึงธุรกิจในทุกๆ ภาคส่วน การเรียนรู้จาก case study ของอาจารย์พิเศษที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรจึงพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ และความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณในองค์กร หลักสูตรดังกล่าวได้รับการประยุกต์แนวทางจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ โดยหลักสูตรวางโครงสร้างที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยจะเริ่มจากการมองหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่นักศึกษาอยากสร้างธุรกิจ ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคและปัจจัยอื่น ๆ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ เมื่อมองเห็นโอกาสแล้วนักศึกษาจะได้ศึกษาการวางแผนธุรกิจเพื่อจะสร้างธุรกิจได้จริง หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้สร้างธุรกิจจากการนำแผนธุรกิจที่ได้ออกแบบมาอย่างรอบคอบก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นกิจการที่มีสินค้า หรือ การบริการที่จับต้องได้ และพร้อมที่จะออกสินค้าสู่ตลาดต่อไป

โอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาบัณฑิตของสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ

เรียนกับนักธุรกิจในวงการ มี Mentor เฉพาะทางเป็นที่ปรึกษา ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ
สร้างธุรกิจควบคู่การเรียนปริญญาโท มีโอกาสจบใน 14 เดือน
แผน ก. วิทยานิพนธ์ 332,000 บาท
(เสาร์)
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 332,000 บาท
(เสาร์)

ชื่อปริญญา

การจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ)

Master of Management (Entrepreneurship)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

School of Entrepreneurship and Management

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

Master of Management (Entrepreneurship)


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด