Programs

หลักสูตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
         โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม การสื่อสารถือเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งหวังในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงมีผลในการขับเคลื่อนองค์กร หากองค์กรมีผู้นำด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายได้ไม่ยากเลย          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักสูตรได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ Trend โลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักบริหาร นักวางแผน ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย          โดยบุคลากรผู้สอนทุกท่าน มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจจากประสบการณ์จริงได้อย่างผู้มีความชำนาญ อีกทั้งหลักสูตรได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ทำให้การเรียนรู้กว้างไกล และสามารถนำความรู้จากทุกภาคส่วนมาผนวกและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสายงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
          เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด สังคมโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าศักยภาพของมนุษย์ต้องถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดความต้องการและบรรลุเป้าหมายในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ           เทคโนโลยีออนไลน์พัฒนาไปไกลและมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ส่งผลให้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จนขยับมาเป็นกระแสหลักที่สำคัญของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญที่นักการตลาด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้           ธุรกิจและบริษัทต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากขึ้น จนกลายเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบันและยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและการตลาดทั่วไปค่อนข้างมาก           ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจริงๆ ในเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทอย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมมือกับกลุ่มกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตัวจริงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Digital Agency ชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างนักสื่อสารการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของปัจจุบันและอนาคต           หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับการเรียนที่เท่าทัน Trend โลก เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่ล้ำสมัยและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจใน platform ออนไลน์  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารที่โดดเด่น สามารถสร้างและถ่ายทอดเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีพลังในการเข้าถึงผู้รับสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปรับใช้เนื้อหาข่าวสาร เทคโนโลยีออนไลน์และกลยุทธ์การตลาดเพื่อทำการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 
คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่ 

โทร : (+66) 2-407-3888 กด 1

อีเมล : admission@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส.มาด้วย จำนวน 2 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ

4) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

5) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า* (ผลสอบที่มีต้องไม่เกิน 2 ปี) ดังนี้:

TOEFL Minimum Score of 550 PBT (CBT: 213, IBT: 80)  หรือ

IELTS: 6.5 across each band หรือ

Duolingo English Test (DET) : 100  in all subscore 
 

การคัดเลือกเข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50*

2) ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสมัครภาษณ์ (สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ อาจเลือกสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หรือ teleconference กับคณะกรรมการสอบของหลักสูตร)

3) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานเทียบเท่า* ดังนี้:  TOEFL 550 PBT (CBT: 213, IBT: 80) / IELTS: 6.5 / BU-EPT: C1 / Duolingo English Test (DET) : 100  in all subscore 

4) นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าหลักสูตรภาษาไทย ต้องผ่านการทดสอบทักษะ ภาษาไทยระดับ A (เทียบเท่า CU-TFL: www.sti.chula.ac.th/thai-test/non-native) และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด*

5) ผู้สมัครต้องมีเป้าหมายและแผนของการศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร*

หมายเหตุ: คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษ พื้นฐานด้านวิชาการ และประสบการณ์ของผู้สมัครประกอบการรับเข้าศึกษา

ดูรายละเอียดสาขา และค่าเทอมได้ ที่นี่

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

สามารถสอบถามข้อมูล หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนต่อปริญญาโทได้ที่ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

หลักสูตรภาษาไทย ติดต่อที่อีเมล : admission@bu.ac.th 

หลักสูตรนานาชาติ ติดต่อที่อีเมล : inter.admission@bu.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate