คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Gallery

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — แกลลอรี่
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที