คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Partner

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — พันธมิตร
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที