คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Facilities

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ช็อปไม้สถาปัตย์
ช็อปไม้สถาปัตย์
อาคารเรียนปฏิบัติงานไม้ ออกแบบและประกอบ พร้อมด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
สถานที่ตั้ง
อาคาร B5
เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - เสาร์
ตามตารางเรียนของหลักสูตร
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที