ศิษย์เก่า

ยุทธนา จันทร์ผ่อง
Managing Director
Cancu Studio
อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
CEO & Founder
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กัมพล นิสิตสุขเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
Rightman
ยุพดี สุวิสิทธิ์
Senior Interior Design
SuperMachine Ltd.
รุ่งเรือง สุวรรณนพคุณ
Founder
Facebloom Living
ศุภชัย บัญญัติศิวพงศ์
Design Director
Mass Studio
ศิลปากร สุขสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
MindCon Ltd.