ศิษย์เก่า

อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)
ยุพดี สุวิสิทธิ์
Senior Interior Design
SuperMachine Ltd.
รุ่งเรือง สุวรรณนพคุณ
Design Director
PACMAN Studio
ฐาปนา คูสิริ
Design Director
PACMAN Studio
ยุทธนา จันทร์ผ่อง
Managing Director
U Cancu Studio
ศิลปากร สุขสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
u MindCon Ltd.
ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล
Partners & Design Directors
Crozz Studio
พูนศักดิ์ ฟูนฤนารถ
Partners & Design Directors
Crozz Studio