คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Facilities

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — อาคาร Wood Workshop
อาคาร Wood Workshop
เพื่อการฝึกปฏิบัติในงานโครงสร้าง และงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักศึกษาจะได้ฝึกสร้างงานเท่าขนาดจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้โดยเฉพาะ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที