คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Partner

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — พันธมิตร — ThaiBev
ThaiBev
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: หลักสูตรนานาชาติ, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที