คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Facilities

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้อง Digital lab
ห้อง Digital lab
ที่ล้ำสมัยด้วยอุปกรณ์ในการสร้างงานแบบ Digital Fabrication มีเครื่อง Laser Cut คุณภาพสูง ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้สร้างสรรค์งานออกแบบจากแนวคิด ไปสู่การสร้างงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที