คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — Programs

Interior Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- Design Elements and Design Principles (ARF163)
เรียนรู้ทฤษฎีและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยใช้องค์ประกอบพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ และเรียนรู้ความสวยงามตามทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบ
- Basic Residential Programming 1 (INT151)
เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติการออกแบบภายในที่พักอาศัย
- Small Retail (INT253)
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบภายในร้านค้าขนาดเล็กเบื้องต้น
- Exhibition Design (INT393)
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบนิทธรศการเบื้องต้น
- INT 355 Interior Design 5
ปฏิบัติการออกแบบภายในพื้นที่มีความซับซ้อนระดับกลางพื้นที่สาธารณะ โดยมุ่งเน้นในกระบวนการเรียนรู้จากธุรกิจที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที