คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — Programs

Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
- ARC 380 Theory of Architecture
- ARC 111 Building Material
- ARC 323 Tropical Architecture
- ARC 181 Architectural Design 1
- ARC130 Computer for Architecture 1
- ARC 528 Professional Practice in Architectural Design
- ARC 529 Architectural Business
- ARM 541 Detail and Parametric Design
- ARM 442 Creative Communication and Meaning
- ARC 316 Building Information Modeling and System
- ARF 375 Thai Architecture
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที