ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญาของคณะนิติศาสตร์

บัณฑิตต้องมีความรู้ด้านกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน สามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และรู้จักปรับใช้กฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนของสังคม มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพในระดับชาติและระดับสากล

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2561, 11:19:16 น.