ศิษย์เก่า

คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คุณมาร์ค เจริญวงศ์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
คุณดนัย อุดมโชค
นักเทนนิสอาชีพ
คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 2
คุณศิระ จันทร์ศิริกาญ
ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่