ศิษย์เก่า

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คุณรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 2
คุณมาร์ค เจริญวงศ์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
คุณศิระ จันทร์ศิริกาญ
ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
คุณสากล ม่วงศิริ
นักการเมือง