สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของ ม.กรุงเทพ ยึดมั่นในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจบริบทของยุคสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยครอบคลุมไปถึงกฏหมายยุคใหม่ (อาทิ กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาจะได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ด้วยห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ให้ได้ฝึกฝน แสดงฝีมือการว่าความในมิติต่างๆ โดยอยู่ในการดูแลของคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ที่จะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และเรายังมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน สถาบันของเราพิสูจน์คุณภาพมาแล้วจากศิษย์เก่าของเราที่สามารถสอบได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยม ซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และเป็นคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต  มาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริงและความถูกต้องกับเรา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ผู้มีวิสัยทัศน์และผดุงความเป็นธรรมในสังคม ทำไมต้องเรียนสาขานี้เน้นกฎหมายยุคใหม่ เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขวิชาเลือกทันสมัยตอบโจทย์ธุรกิจ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศเพิ่มวิชาเลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทำงานในอนาคต เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล แนะแนวการสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือทางวิชาการและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้การรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ และการทำงานในบริษัทภาคธุรกิจชั้นนำได้สามารถใช้คุณวุฒิต่อยอดสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ศิษย์เก่าได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเหรียญทองซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเคยได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิตเรียนปฏิบัติการว่าความในศาลจำลองเน้นเรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในวงการที่มากด้วยประสบการณ์โอกาสนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ มาฝึกปฏิบัติงานจริงในระหว่างศึกษาเพิ่มประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
22,180 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
302,980 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายยุคใหม่ทันโลกได้เปรียบมากกว่า           มีทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ความรู้ไปทำงานจริงในองค์กรด้านต่างๆ ได้หลากหลาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ 1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องของกรอบ กติกา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการขับเคลื่อนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าที่มีรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันของสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมต่อไป ครบทุกมิติ เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด           มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความทันสมัยของวิชาการและต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตอบรับความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ช่วงการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
39
แผน ก. วิทยานิพนธ์
208,380 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
209,880 บาท
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที