หลักสูตรปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2526

 • ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ  สกอ.) ให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (น.บ.)

ปีการศึกษา 2532

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สกอ.)

ปีการศึกษา 2553

 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการณ์ศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมรับเป็นประชาคมอาเซียน

ปีการศึกษา 2560

 • เปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2548

 • เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา  2550

 • หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2551

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)

ปีการศึกษา 2554

 • เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

ปีการศึกษา 2559

 • เปิดสอนกลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

ตราสัญลักษณ์
สีประจำคณะ
#551f56 RGB: 85 31 86 HEX: #551f56
ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญาของคณะนิติศาสตร์

บัณฑิตต้องมีความรู้ด้านกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน สามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และรู้จักปรับใช้กฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ในระดับดี รู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนของสังคม มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน องค์กรวิชาชีพในระดับชาติและระดับสากล

Cosmetic Image Cosmetic Image
การฝึกงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานควบคู่ไปกับเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้นำกฎหมายไปใช้ในการทำงานแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกงานนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาวางแผนการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที