คณะนิติศาสตร์

Facilities

คณะนิติศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ
ดูเพิ่มเติม ย่อเนื้อหา
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที